وزن عروضی هر بیت شعری را به راحتی بیابید

بیت را به تفکیک مصراع بدون حرکت گذاری وارد کنید:

لطفا فقط با کاراکترهای فارسی، مصراع اول را بنویسید.
لطفا فقط با کاراکترهای فارسی، مصراع دوم را بنویسید.

استفاده از پایگاه عروض رایگان است اما اگر بخواهید می‌توانید از عروض حمایت مادی یا معنوی کنید.

حمایت مالی

در شبکه‌های اجتماعی، عروض را معرفی کنید.