درباره

وزن، نظم و تناسب خاصی است در اصوات شعر (=هجاها) این نظم و تناسب اصوات به انحای گوناگون نزد ملل مختلف مبین نوعی آهنگ و موسیقی است. وزن شعر فارسی مبتنی بر توالی‌های خاصی از هجاهای کوتاه و بلند در یک مصراع و تکرار عین آن در مصراع‌های دیگر است. بنابراین وزن شعر فارسی مجموعه‌ای از هجاهای کوتاه و بلند است که با نظم مشخصی پی در پی قرار گرفته باشد. هر نظم خاص، وزن خاصی را به ذهن متبادر می‌کند. پس: شعر فارسی به طور کلی مبتنی بر کمیت (کوتاه و بلندی) هجاهاست. (شمیسا، سیروس، آشنایی با عروض و قافیه)

سیستمی که هم اکنون در این وبگاه قرار داده شده است، نسخه 1.10 می‌باشد، در این نسخه ما توانسته‌ایم برای31 وزن معروف فارسی به دقت 70% و برای 8 وزن پرکاربرد به دقت 80% درصد برسیم. در برازندگی‌های بالای 90 دقت سیستم به بیش از 90% رسیده است.

در این سیستم شما با وارد کردن یک بیت شعر سنتی فارسی، علاوه بر وزن عروضی و تقطیع شعر، می‌توانید اختیارات شاعری استفاده شده در شعر را مشاهده نمایید.

استفاده از پایگاه عروض رایگان است اما اگر بخواهید می‌توانید از عروض حمایت مادی یا معنوی کنید.

حمایت مالی

در شبکه‌های اجتماعی، عروض را معرفی کنید.