پشتیبانی شورای عالی اطلاع رسانی

30 تیر 1388

«سامانه هوشمند تشخیص وزن عروضی اشعار فارسی» توسط «شورای عالی اطلاع رسانی» خریداری شد. پس از پیگیری‌های مستمر جناب آقای دکتر مینایی این امر محقق شد. باشد که این پشتیبانی بتواند باعث رشد و توسعه این پژوهش علمی شود.

استفاده از پایگاه عروض رایگان است اما اگر بخواهید می‌توانید از عروض حمایت مادی یا معنوی کنید.

حمایت مالی

در شبکه‌های اجتماعی، عروض را معرفی کنید.