افزایش سقف استفاده مجاز از وبگاه چاپ
نوشته شده توسط محمد مهدي مجيري   

با توجه به درخواست دوستان ادیب و شاعر جهت کم کردن محدودیت استفاده از وبگاه و یافتن وزن عروضی، محدودیت استفاده روزانه 200 بیت برای هر نفر به 300 بیت روزانه تغییر یافت.

مخاطبان وبگاه ما را به خاطر این اعمال محدودیت خواهند بخشید. 

مدیریت وبگاه عروض